Minister Navickas: hädasti on vaja pikaajalist lahendust rohumaade taastamiseks

Kęstutis Navickas.

Euroopa Liidu (EL) põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu kiitis heaks Euroopa Komisjoni (EÜ) poolt vastu võetud delegeeritud määruse muudatuse, mis ei nõua Leedus mitmeaastaste rohumaade taastamist. Põllumajandusminister Kęstutis Navickas juhib aga tähelepanu sellele, et probleemi lahendamiseks on vaja pikaajalist lahendust, muidu seisame mõne aasta pärast jälle sama probleemiga silmitsi.

Püsirohumaade taastamise probleemi sisuliseks lahendamiseks on vaja teha täiendavaid muudatusi ELi raamõigusaktidesse, et lisada püsirohumaade majandamise kõrval ka alternatiivseid võimalusi kliimamuutuste mõjude leevendamiseks.

Põhimääruste muutmise menetlus on keeruline, kuid EÜ poolt välja pakutud lihtsustused heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste standardite 5, 6, 7 ja 9 osas on juba vastu võetud ning Leedu otsib pikaajalist lahendust heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste standardile 1 püsirohumaade majandamise kohta.

„Oleme väga tänulikud selle eest, mida on juba tehtud, et lahendada Leedu põllumajandustootjate raskusi seoses püsirohumaadega. Loodame, et saame peagi rakendada muudatusi GAABi standardis 1. Siiski on väga oluline ka laiem lähenemisviis. Arvesse tuleb võtta põllumajandustootjate tegevuse mitmekülgset panust kliimamuutuste leevendamisse, näiteks põllumajandusmaa metsastamine mi&scaroniga, kuivendatud turba- ja rohumaade taastamine algsesse seisundisse, üleminek mittepõllumajandusele ja muud säästvad põllumajandustavad. Neid tuleks vaadelda kui alternatiive või täiendusi kohustusele säilitada püsirohumaad. See peab leidma koha ELi õigusaktides niipea kui võimalik," rõhutab minister Navickas.

26. märtsil kiitis ELi põllumajandus- ja kalandusnõukogu häälteenamusega heaks delegeeritud määruse muudatuse, mis käsitleb püsikarjamaade säilitamist käsitlevaid sätteid. Õigusloomeprotsess viiakse lõpule pärast seda, kui Euroopa Parlament on täiskogu istungil hääletusel esitanud oma arvamuse määruse kohta. Eeldatakse, et küsimus on järgmise, 10.-11. aprillil toimuva täiskogu istungjärgu päevakorras. Mõned selles sisalduvad muudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2024. Nende muudatuste kohandamine tähendab, et Leedu põllumajandustootjad ei pea 2024. aastal mitmeaastaseid rohumaid uuesti rajama.

Video